§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.semigat.pl (dalej: „Witryna”) jest firma KTG SEMIGAT S. A. , wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000147866. Kapitał Akcyjny 500 000,- zł  wpłacono w całości (dalej: „Usługodawca”).

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Ratuszowej 11 p. 318, 03-450 Warszawa.

Firma jest zarejestrowana pod numerem: 

NIP: 526-030-29-99 

Regon: P-008052380 

Salon sprzedaży znajduje się w przy ulicy Jagiellońskiej 52, 03-463 Warszawa.

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (dalej: „Sklep”), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 t.j.).

1.3. Sklep jest to serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej: „Klient”).

1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 22 619 86 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@semigat.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci T-Mobile.

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych, produktów nowych zawierających wady oraz produktów nowych personalizowanych.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia. Dla Państwa wygody podajemy również ceny netto (nie zawierające podatku VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto w złotych polskich widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta;

2.4. Sklep www.semigat.pl prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.5. Usługodawca za pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.semigat.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na duży wolumen towarów lub na dużą ich wartość, uprzejmie prosimy o uprzedni bezpośredni kontakt z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1. ust. 1 Regulaminu. Zamówienia złożone z naruszeniem postanowień, o których mowa w niniejszym ustępie, nie będą przez Usługodawcę potwierdzane. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej z Usługodawcą w zakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1. ust. 1 Regulaminu.

 § 3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlał się w ramach jego konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy sklep@semigat.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.6. Usługa prowadzenia konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4.   ZAMÓWIENIA

 

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.

4.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

4.6. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru,

b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

c) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;

d) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,

4.7. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;

b) danych Klienta;

c) numeru Zamówienia ;

d) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

e) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;

f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

g) sposobu oraz terminu dostawy;

h) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;

i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

j) linków do stron zawierających:

- stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;

- możliwości i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów;

- opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;

- akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

4.8. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania albo paragonu fiskalnego albo faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).

4.9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online. 

4.10. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@semigat.pl - w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

4.12. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.13. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

 § 5.   PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione produkty:

a) Gotówka lub karta płatnicza – w przypadku odbioru osobistego w sklepie mieszczącym się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 52;

b) Za pobraniem - płacą Państwo kurierowi w momencie odbioru przesyłki; 

c) Przedpłata na konto bankowe - płacą Państwo przelewem na nasze konto bankowe przed dostarczeniem towaru. Dane do przelewu: 

KTG Semigat S. A.

Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

mBank

10 1140 2062 0000 5304 6300 1001

w tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.

W takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zapłata Zamawiającego  będzie zaksięgowana przez bank na koncie firmy KTG Semigat S. A.;

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Rodzaje dostawy:

przesyłka kurierska - dostawa zamówień odbywa się ubezpieczoną przesyłką realizowaną przez firmę kurierską. Korzystamy tylko z usług sprawdzonych firm kurierskich takich jak DPD i Fedex.

Czas realizacji zamówień

Na czas realizacji dostawy Państwa zamówienia składa się dostępność wskazanego asortymentu w chwili złożenia zamówienia, sposób płatności oraz rodzaj wybranej dostawy.

Wpływ dostępności produktów w magazynie na czas realizacji zamówienia:

status "w magazynie" - czas kompletowania zamówienia to zazwyczaj 24h  (nie wliczając soboty, niedzieli oraz świąt);

status "dostępność w ciągu 5-7 dni" - czas kompletowanie zamówienia to 5-7 dni roboczych;

status "na zamówienie" - zapotrzebowanie na wskazany produkt zostanie przekazane do dostawcy / producenta. Poinformujemy Państwa o przybliżonym terminie realizacji zamówienia;

status "produkt niedostępny" - w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zakupu tego produktu. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu potwierdzenia dostępności produktu;

status "oczekiwanie na dostawę produktu" - w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zakupu tego produktu. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu potwierdzenia dostępności produktu.

Wpływ sposobu płatności na czas realizacji zamówienia:

przedpłata na konto bankowe - jeżeli wybrali Państwo przedpłatę jako formę płatności przelew należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w chwili zaksięgowania wpłaty na nasze konto bankowe. Czas realizacji liczy się od chwili zaksięgowania płatności;

płatność za pobraniem - w przypadku wyboru tej metody płatności jeśli asortyment wskazany przez Państwa w zamówieniu znajduję się w naszym magazynie przystępujemy niezwłocznie do realizacji zamówienia.

Czas kompletowania zamówienia to zazwyczaj 24h  (nie wliczając soboty, niedzieli oraz świąt). Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

Czas dostawy:

Czas dostawy to czas od chwili wydania zapakowanej paczki kurierowi do dostarczenia jej Tobie. Większość paczek dociera do naszych klientów następnego dnia roboczego, ale teoretycznie kurier ma dwa dni robocze na dostarczenie przesyłki.

Koszt dostawy:

Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wartości towaru i sposobu płatności:

koszt przesyłki kurierskiej przy wyborze sposobu płatności - przedpłata na konto bankowe - 19,00 zł brutto;

koszt przesyłki kurierskiej przy wyborze sposobu płatności - za pobraniem - 23,00 zł brutto;

dla zamówień powyżej 250,00 zł brutto - dostawa jest darmowa.

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym 3 dni, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili, gdy Usługodawca otrzyma Zamówienie Klienta.

6.3. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

6.4. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

a) Przesyłka kurierska: do 2 dni roboczych,

6.5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@semigat.pl.

6.6. Klient może wycofać złożone Zamówienie telefonicznie lub e-mailem pod adresem sklep@semigat.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

6.7. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

6.8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

6.9. Jeśli w sytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

6.10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

6.11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

6.12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

7.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 30 dni od dnia - zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres: KTG Semigat S. A., ul. Ratuszowa 11 p.318, 03-450 Warszawa lub korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@semigat.pl. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 30 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

7.2. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: KTG Semigat S. A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy oraz opakowania produktu. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Witryny, o którym mowa w pkt 7.1. Regulaminu w przypadku nabycia produktów spersonalizowanych (wykonanych przez Usługodawcę według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego spersonalizowanych potrzeb). W przypadku nabycia produktów tego typu wraz z produktami z oferty regularnej, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części nie dotyczącej produktów spersonalizowanych.

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI

 

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1025 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy a klient nie ma prawa do złożenia reklamacji na taki produkt.

8.2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adres poczty elektronicznej sklep@semigat.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Klienta  w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: KTG Semigat S. A., ul. Ratuszowa 11 p.318, 03-450 Warszawa.

8.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.5.  W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia produktu, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy były wyższe, niż gdyby produkt pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia produktu, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.

8.6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

8.7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9.  DANE OSOBOWE

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów oraz innych podmiotów odwiedzających Witrynę zgodnie z ustaloną polityką prywatności dostępną pod adresem: https://semigat.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

10.2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

10.3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 25 grudnia 2014 r.

10.5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;

b) dostęp do sieci Internet;

c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;

d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

10.6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

10.7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

10.8. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

10.9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

- powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,

- naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

10.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

arrow_upward